Ruim 1500 bouwlocaties in gemeente Emmen geschrapt

EMMEN

De gemeente Emmen gaat de komende vijf jaar ruim 1500 woningbouwlocaties schrappen. Nu is er nog ruimte voor ongeveer 2400 nieuwbouwwoningen. Dit aantal ligt ruim boven de behoefte.

Er zijn tien locaties geselecteerd waar de afgelopen jaren en naar verwachting de komende jaren geen vraag is naar de woningen of de locatie. De gemeente stopt met medewerking aan deze woningbouwplannen. Het gaat onder meer om het schrappen van ruim 750 woningenin de wijk Delftlanden. Hiervoor is inmiddels al een aangepaste visie vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast wordt er per dorp of wijk samen met inwoners en andere partijen een woningbouwprogramma gemaakt. Hierin is aandacht voor nieuwbouw, sloop en verbetering. Wethouder Jisse Otter: “We willen in alle dorpen en wijken ruimte houden voor nieuwbouw, maar dit moet wel aansluiten bij de wens van de inwoners. Samen bepalen we waar enhoeveel nieuwbouw nodig is en van welke woningbouwlocaties we afscheid nemen. Dit is onderdeel van de woon- en leefbaarheidsvisies.”

Woonbestemming

Hoewel het aantal inwoners van de gemeente sinds 2010 daalt, groeit het aantal huishoudens nog steeds. Er is vraag naar extra woningen, vooral in de kern van Emmen. Ook verschuift de vraag van grote gezinswoningen naar kleinere levensloopbestendige. Dit sluit niet altijd aan bij de bestaande mogelijkheden. Bijvoorbeeld omdat op de gevraagde locatie geen woonbestemming zit of omdat er wordt gevraagd naar nieuwe of andere woningtypen en woonvormen. Daarom gaat de gemeente oude plannen schrappen, om plaats te maken voor woningen waar wel behoefte aan is. Het terugbrengen van het aantal plannen hangt ook samen met de wens om de woningvoorraad in de gemeente te verduurzamen. De komende tien jaar moeten tussen de 1500 en 2000 woningen worden gesloopt, omdat deze niet meer voldoen aan de duurzaamheidseisen. Door sloop en vervolgens nieuwbouw op nieuwe locaties, wordt deels voldaan aan de doelstellingen van de energienota 2017 om de gebouwde omgeving energieneutraal te maken. Om nieuwbouw op gang te krijgen moet eerst het aantal bouwmogelijkheden omlaag worden gebracht.

Auteur

Redactie