Ingezonden brief: Geachte heer Stelpstra

Emmen

De actiegroep Westenwind Tegenwind N34 is in het leven geroepen, nadat het gebied N34 werd aangewezen als locatie voor windenergie. Voor inwoners uit Westenesch, Noord-Barge, Delftlanden, Erm, Diphoorn en Sleen is het onbestaanbaar, dat een karakteristiek Drents gebied met een meanderende Slenerstroom uit de door de gemeente Emmen aangewezen zoekgebieden uitverkoren werd.

De plaatsing van windturbines op deze locatie impliceert, dat bezoekers van Emmen onthaald worden op windturbines van maar liefst 210 meter hoog! Geen enkele industriële activiteit vindt in dit landschappelijk hoogwaardig gebied plaats. Geen groter aantasting van het Drentse landschap is denkbaar. Een bedenkelijk gemanoeuvreer van gemeenteraadsleden heeft geleid tot een voor onmogelijk gehouden keuze voor dit visitekaartje van de gemeente Emmen. U weet op welke wijze Emmen betrokken is in het windenergiedebacle. Niet het voor de hand liggend gebied in het industriële deel van Emmen werd locatie; ook niet het innoverende plan van het tuindersgebied; ook niet de locaties van industrieel geïnteresseerde ondernemers, maar de ongerepte natuur in het landelijk gebied met nota bene een beschermd dorpsgezicht Westenesch moest geslachtofferd worden om het electoraal gewin van een juist door anti-wind groot geworden partij zeker te stellen. Westenwind Tegenwind N34 weet, dat de zeven geplande windturbines helemaal niet geplaatst kunnen worden in een zo’n klein gebied. Lukraak hebben initiatiefnemers Raedthuys en Intocon de windturbines geplaatst zodanig dicht op elkaar, dat een leek kan begrijpen, dat dit onmogelijk is! De bevolking is diep geschokt door het optreden van Raedthuys c.s. Zij heeft kennis genomen van de brief van Raedthuys/Yard, gedagtekend 18 augustus 2017 en aan u gericht.Tot in lengte van dagen zal verzet geboden worden tegen deze snode plannen. Uiteraard bent u op de hoogte van de bundeling van actiegroepen van Coevorden tot Meeden. Het moet u duidelijk zijn, dat er geen draagvlak voor windenergie is in het door velen als achterlijk en onontwikkeld gezien zand- en veengebied in de omgeving van Emmen. Er leeft onder de bevolking in het grootste deel van Drenthe maar één gedachte: de transitie dient van onderaf opgezet te worden; coöperaties dienen de leidende rol te krijgen in wijken en buurten, waarbij op een breed terrein naar alternatieven op het gebied van groene energie gekeken moet worden. Dan zal het draagvlak ontstaan, dat nu totaal verdwenen is in Drenthe. Dat Raedthuys cs. u nog durven uit te leggen hoezeer windenergie in Drenthe en met name Emmen onontbeerlijk is om maar enigszins aan de gestelde norm te voldoen, getuigt van weinig begrip voor de turbulente ontwikkelingen op energiegebied.Windenergie is achterhaald, drijft op subsidiestromen opgebracht door de belastingbetalende burger. Gelukkig ziet Nederland in, dat windenergie op het kleine landje een gepasseerd station is. U, als verantwoordelijk gedeputeerde, dient nu op te komen voor uw provincie. U dient niet slaafs het establishment te volgen, maar deze geldbeluste elite eens en voor altijd duidelijk te maken dat haar tijdperk voorbij is. Als het Provinciaal Bestuur van Drenthe vandaag begint met een totaalvisie op energiebeleid, dan staat buiten kijf, dat het Drentse landschap niet verpest wordt door walgelijke windgedrochten, waarover al zoveel negatieve aspecten zijn genoemd, dat burgers wegvluchten uit deze prachtige provincie. Juist zij, die Drenthe allure kunnen geven, houden het voor gezien en vertrekken; Drenthe achterlatend met een onherstelbaar aangetaste woonomgeving, waarin wakkere zielen ten ondergaan en slapende idolen de provincie geheel ten grave dragen. Tot zover heeft de Heer ons gebracht, Geert Wierts

Auteur

Redactie