Subsidies voor agrarisch waterbeheer

EMMEN

Provincie Drenthe en waterschappen stellen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het gaat om ruim zes ton.

Het doel van de DAW is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. De provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen stellenin totaal 645.000 euro subsidie beschikbaar voor glastuinbouwbedrijven voor aanvullende zuivering van drain- en filterspoelwater. Daarnaast stellen provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen in totaal 1.350.000 euro subsidie beschikbaar voor maatregelen uit de BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten). Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen zijn: zuivering van drainagewater, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw of opvangvoorzieningen voor het tegengaan van erfafspoeling. Voor de subsidie voor de glastuinbouw kunnen bedrijven tot 1november dit jaar aanvragen indienen. Subsidieaanvragen voor maatregelen uit de BOOT-lijst kunnen tot 31 maart worden ingediend via www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket.

Auteur

Redactie