Bestemmingsplannen Coevorder windparken naar raad

COEVORDEN

In de maanden maart en april hebben de ontwerpbestemmingsplannen voor de Coevorder windparken Weijerswold en Hulteweg ter inzage gelegen. Tegen deze plannen zijn zienswijzen ingediend.

Op dinsdag 20 juni heeft het Coevorder college van burgemeester en wethouders ingestemd met de nota’s van antwoord waarin de (afhandeling van de) zienswijzen uitgebreid is beschreven. Daarnaast heeft het college besloten de bestemmingsplannen in aangepaste vorm ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad, die hierover op 11 juli vergadert.

Ter inzage

Tijdens de procedure van de bestemmingsplannen is een zogenaamde coördinatieprocedure gebruikt. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-omgevingsvergunning lagen gezamenlijk ter inzage. Inhoudelijke behandeling van de bestemmingsplannen vindt plaats in de commissievergadering op 4 juli. Als de raad op 11 juli de bestemmingsplannen vaststelt, kunnen de aangevraagde omgevingsvergunningen worden verleend. Deze vergunningen liggen samen met de vastgestelde bestemmingsplannen zes weken ter inzage. Tegen deze plannen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Auteur

Redactie