Nieuwe kansen voor de Delftlanden in Emmen

Emmen

De Emmer woonwijk Delftlanden krijgt nieuwe kansen om zich verder te ontwikkelen tot een woonwijk met minder woningen en meer ruimte voor onder meer groen en recreatie.

Om dit te realiseren is het college van de gemeente Emmen vorige week akkoord gegaan met de nieuwe structuurvisie ‘Emmen, Delftlanden 2.0’. Omdat de economische crisis flink roet in het eten gooide en nieuwbouw achterbleef, heeft het college besloten om de wijk Delftlanden te herontwikkelen. De nieuwe structuurvisie, waarbij ook gebruikt is gemaakt van de visie van Plaatselijk Belang Delftlanden, laat zien hoe de wijk nieuw leven wordt ingeblazen. Van de geplande 1.560 woningen gaat het totaal aantal woningen in Delftlanden terug naar ruim 800. Om dit te bereiken worden hele bouwblokken niet ontwikkeld en maken plaats voor andere mogelijkheden, zoals recreatiedoeleinden, waterberging, sport, bos, groen en agrarisch. In de nieuwe structuurvisie wordt ook gekozen voor meer flexibiliteit qua bebouwing: meer variatie in woningtypes, bouwhoogtes, verschijningsvormen en grotere kavels. Wethouder Jisse Otter: “De gemeente Emmen wil graag toewerken naar meer groen in de wijk en minder en grotere kavels, om van Delftlanden één van de mooiste wijken van Emmen te maken.”

Inloopavond

Op 24 november is er een inloopavond. Belangstellenden kunnen dan kennis nemen van de zogenoemde ontwerp-structuurvisie. De inloopavond wordt gehouden in het Informatiecentrum Delftlanden aan de Zandzoom 22 in Emmen van 17.00 uur tot 22.00 uur. De ontwerp-structuurvisie ligt vanaf 4 november zes weken ter inzage. Tot half december kunnen zienswijzen ingediend worden. In maart volgend jaar wordt de structuurvisie door de raad vastgesteld. Daarna volgt een periode van één tot anderhalf jaar waarin de structuurvisie ter inzage ligt. In die periode zullen één of meer nieuwe bestemmingsplannen voor de Delftlanden geschreven worden. Tot die tijd kunnen mensen met bouwplannen die gewoon uitvoeren volgens de op 29 september vastgestelde beheersverordening.

Auteur

Redactie